Zvoneček Bylany poskytuje sociální služby dětem i dospělým osobám, které z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, mají nižší soběstačnost, snížené rozumové schopnosti a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. 
Kombinovaným postižením rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení: autismus, smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, poruchy chování atd. u jednoho jedince. 

Zvoneček nabízí 5 druhů sociálních služeb:  
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Chráněné bydlení
Odlehčovací služba
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře

Fotografie ze Zvonečku: "Žít jako vrstevníci a ergoterapeutické činnosti."